Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, i emërtuar gjithashtu edhe AKBN

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore duke përdorur këtë faqe.