Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, i emërtuar gjithashtu edhe AKSHI

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit duke përdorur këtë faqe.