Agjencia Trajtimit të Kredive dhe Arkëtimeve

Agjencia Trajtimit të Kredive dhe Arkëtimeve, i emërtuar gjithashtu edhe ATKA

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Agjencia Trajtimit të Kredive dhe Arkëtimeve duke përdorur këtë faqe.