Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik duke përdorur këtë faqe.