Institucione publike

U gjetën 34 institucione publike duke filluar me ‘A’

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike E quajtur gjithashtu AITPP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit E quajtur gjithashtu AKTI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave E quajtur gjithashtu AKKP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale E quajtur gjithashtu ALUIZNI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Prokurimit Publik E quajtur gjithashtu APP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik E quajtur gjithashtu ASHA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare Bërthamore E quajtur gjithashtu AKB.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore E quajtur gjithashtu AKBN.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Mjedisit E quajtur gjithashtu AKM.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Provimeve E quajtur gjithashtu AKP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit E quajtur gjithashtu AKSHI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike E quajtur gjithashtu ALCIRT.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural E quajtur gjithashtu AZHBR.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë E quajtur gjithashtu APAAL.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve E quajtur gjithashtu AIDA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Telegrafike Shqiptare E quajtur gjithashtu ATA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Trajtimit të Kredive dhe Arkëtimeve E quajtur gjithashtu ATKA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjenci për Mbështetjen e Shoqërisë Civile E quajtur gjithashtu AMSHC.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjensia e Trajtimit të Koncesioneve E quajtur gjithashtu ATRAKO.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Akademia e Shkencave e Shqipërisë E quajtur gjithashtu AKAD.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Arkivi Qendror i Forcave te Armatosura E quajtur gjithashtu AQFA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit E quajtur gjithashtu AQTN.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Aviacionit Civil E quajtur gjithashtu AAC.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare E quajtur gjithashtu AKEP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Konkurrencës E quajtur gjithashtu CAA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve E quajtur gjithashtu AKSHE.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare E quajtur gjithashtu AMF.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Mediave Audiovizive E quajtur gjithashtu AMA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik E quajtur gjithashtu AKCE.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Rrugor Shqiptar E quajtur gjithashtu ARRSH.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor E quajtur gjithashtu ASIG.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Avokati i Popullit E quajtur gjithashtu AP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Avokatura e Shtetit E quajtur gjithashtu ASH.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)