Buxheti faktit i vitit 2015 dhe PIM 2016

Levizja Mjaft bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Ministria e Energjisë dhe Industrisë duhur të ishte përgjigjur tashmë (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brenshëm.

Nga: Levizja Mjaft

Të nderuar Ministria e Energjise dhe Industrise,

Në kuadër të objektivave dhe qëllimit të organizatës Lëvizja
MJAFT!, përmes së cilave synohet rritja e vëmendjes ndaj
monitorimit të Institucioneve Publike në emër të transparencës dhe
përgjegjshmërive institucionale, paraqesim kërkesën tonë si më
poshtë:

- Buxheti Faktik i vitit 2015 (të tremujorit të parë, të dytë, të
tretë dhe të katërt).
- Plani i Integruar i Ministrive për vitin 2016.

Kërkesa si më sipër bazohet në Nenin 23 të Kushtetutës dhe Ligjit
nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Duke besuar në bashkëpunimin tuaj, mbetemi në pritje të përgjigjes
pozitive!

Me respekt,

Levizja Mjaft

Lidheni me ketë

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Energjisë dhe Industrisë: