Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informacion apo jo – nëse ju jeni Lëvizja MJAFT!, ju lutemi kyçuni dhe bëjeni të ditur për të tjerët.

Zhvillimi i konsultimeve publike

Lëvizja MJAFT! bëri këtë kërkesë E Drejta e Informimit për Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Kjo kërkesë ka status të panjohur. Jemi në pritje të Lëvizja MJAFT! që të lexojë një përgjigje aktuale dhe të përditësoj statusin.

Nga: Lëvizja MJAFT!

Të nderuar Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,

Në zbatim të Ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin
Publik”, si dhe në bazë të Ligjit Nr.119/2014 “Për të drejtën e
informimit”, paraqesim kërkesën si më poshtë:
1. Sa është numri i projekt-akteve të depozituara për shqyrtim në
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë prej fillimit të vitit e deri
më tani?
2. Sa takime konsultative/takime publike me grupet e interesit janë
zhvilluar për secilin nga projektaktet?
3. Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të
refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes? Cilat rekomandime janë
reflektuar konkretisht?
4. Ju lutemi, bashkëngjisni procesverbalet e secilit takim të
secilit projekakt (Ligji Nr.146/2014, neni 18, pika 4)

Jeni të lutur që përgjigjen të na e ktheni në mënyrë elektronike!

Në pritje të përgjigjes suaj,

Me respekt,

Lëvizja MJAFT!

Lidheni me ketë

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K rkesa e E Drejta e Informimit Zhvillimi i konsultimeve publike.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Mesazhi për kërkesë tek MMSR]>: connect to mail.gov.al[134.0.35.26]:25:
Connection timed out

Lidheni me ketë

Ne nuk e dimë nëse përgjigja e fundit në këtë kërkesë përmban informacion apo jo – nëse ju jeni Lëvizja MJAFT!, ju lutemi kyçuni dhe bëjeni të ditur për të tjerët.

Gjëra për të bërë me këtë kërkesë

Çdokush:
Vetëm për Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë: